Non Surgical Skin Treatment in Sacramento and Granite Bay

Federal Civil
Rights Laws

Plastic Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Plastic Surgery Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Home » Federal Civil Rights Laws

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements

Plastic Surgery Center:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages
 • If you need these services, contact Kimberly Wyman

If you believe that Plastic Surgery Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Kimberly Wyman, Administrative Assistant, 95 Scripps Drive, Sacramento, CA 95825, 916-929-1833, Fax: 916-929-6730, Email: kimberly@pscmail.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Kimberly Wyman, Administrative Assistant is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

limited eNglish ProficieNcy of laNguage assistaNce services ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-831-242-8842. ATENCIÓN: si

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-831-242-8842. 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-831-242-8842

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-831-242-8842.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-831-242-8842. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-831-242-8842

번으로 전화해 주십시오.ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-831-242-8842: ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.1-831-242-8842 ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-831-242-8842. 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-831-242-8842

まで、お電話にてご連絡ください。 ﻣﻠﺤﻮظﺔ: إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن. اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ 1-2488-242-138.

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-831-242-8842

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-831-242-8842

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-831-242-8842.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-831-242-8842 पर कॉल करें। เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-831-242-8842.

FOLLOW & CONNECT

Patient of Dr. Coscia Sacramento Plastic Surgeon Operating Skin Care in Granite Bay and Sacramento Non Surgical Treatment in Granite Bay and Sacramento
Contact Dr. Rudy Coscia

GRANITE BAY
OFFICE

8723 Sierra College Blvd, Granite Bay, CA 95746

SACRAMENTO
OFFICE

95 Scripps Drive Sacramento, CA 95825

Coeur d'Alene
Office

2199 Merritt Creek Loop Coeur d'Alene, ID 83814